Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 17.10.2009

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ylioppilasteatteriliitto SYTY, ja sen kotikunta on Jyväskylä. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

Liitosta voidaan käyttää epävirallista ruotsinkielistä nimeä Studentteaterförbundet SYTY rf.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on edistää ylioppilasteattereiden ja ylioppilasteatterihenkisten teattereiden välistä yhteistoimintaa, sekä edistää teatteriharrastusta ja teatterituntemusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, teatterifestivaaleja sekä teatteriesityksiä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3§ Jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa osallistua liiton toimintaan ja on valmis noudattamaan liiton toimintaperiaatteita. Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus hakemuksen perusteella.

Liiton koejäseneksi voidaan hyväksyä edellisessä kappaleessa mainitut jäsenyyden ehdot täyttävä oikeuskelpoinen yhteisö. Koejäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus hakemuksen perusteella. Hallituksen tulee tehdä päätös siitä hyväksytäänkö koejäsen liiton varsinaiseksi jäseneksi kahden vuoden sisällä koejäseneksi hyväksymisestä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on velvollisuus osallistua säännöllisesti liiton toimintaan. Jäsen voidaan erottaa liitosta mikäli tätä velvollisuutta laiminlyödään. Jäsen voidaan erottaa myös, jos se jättää jäsenmaksunsa maksamatta. Erottamisesta päättää hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksen pöytäkirjaan.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaiselta jäseneltä, koejäseneltä ja kannatusjäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää liiton syyskokous.

6§ Hallitus

Hallitus hoitaa liiton asioita ja liiton kokousten sille asettamia tehtäviä. Hallituksen toimikautena on kalenterivuosi. Liiton hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä vähintään yksi, enintään 29 varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle valitaan kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä.

Hallituksen päätösten on oltava yksimielisiä.

7§ Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai rahastonhoitaja yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden tarpeelliseksi katsomalleen henkilölle yksin.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Liiton kokoukset

Liitolla on vuosittain kaksi kokousta, joita kutsutaan kevät- ja syyskokouksiksi. Liiton kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 15.1. ja 30.4. välisenä aikana. Liiton syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1.9. ja 15.12. välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevanaihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Koe- ja kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

10§ Liiton kokouksen koollekutsuminen

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse.

11§ Kevät- ja syyskokoukset

Kevät- ja syyskokouksissa käsitellään seuraavat yhteiset asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Kevätkokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikatsaus ja tilintarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esille tulleet asiat

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut jäsenet vaalilla

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esille tulleet asiat

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Liiton sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous. Kokouskutsussa on mainittava millä tavalla sääntöjä on tarkoitus muuttaa. Muutos tulee hyväksytyksi vain, jos muuttamista on kannattanut kolmeneljäsosa äänestyksessä annetuista äänistä. Liiton purkautuessa liiton varat käytetään liiton tarkoituksen edistämiseen liiton viimeisessä kokouksessa määräämällä tavalla.