Säännöt

Ylioppilasteatteriliitto SYTY ry
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 26. 10. 2002

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ylioppilasteatteriliitto SYTY ja sen kotikunta on Jyväskylä. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Liiton tarkoituksena on edistää kunnianhimoisten teatteriryhmien välistä yhteistoimintaa, sekä edistää teatteriharrastusta ja teatterituntemusta Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, teatterifestivaaleja sekä teatteriesityksiä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3§ JÄSENET

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa osallistua liiton toimintaan ja on valmis noudattamaan liiton toimintaperiaatteita. Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus hakemuksen perusteella.

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on velvollisuus osallistua säännöllisesti liiton toimintaan. Jäsen voidaan erottaa liitosta mikäli tämä velvollisuus laiminlyödään. Jäsen voidaan erottaa myös mikäli se jättää jäsenmaksunsa maksamatta. Erottamisesta päättää hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta liiton kokouksen pöytäkirjaan.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää liiton syyskokous.

6§ HALLITUS

Hallitus hoitaa liiton asioita ja liiton kokousten sille asettamia tehtäviä. Hallituksen toimikautena on liiton syyskokousten välinen aika. Liiton hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi, enintään 29 varsinaista jäsentä. Jokaiselle hallituksen varsinaiselle jäsenelle on henkilökohtainen varajäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina on läsnä. Hallituksen päätösten on oltava yksimielisiä. Ollessaan estynyt on hallituksen jäsenen ilmoitettava siitä puheenjohtajalle sekä varajäsenelleen.

Hallituksen kokous voi myöntää hallitukseen kuulumattomalle henkilölle oikeuden olla läsnä hallituksen kokouksessa.

7§ LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, taloudenhoitaja tai sihteeri, kukin erikseen. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden tarpeelliseksi katsomalleen henkilölle yksin.

8§ TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Liiton tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Liiton tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kevätkokousten välinen aika.

9§ LIITON KOKOUKSET

Liitolla on vuosittain kaksi kokousta, joita kutsutaan kevät- ja syyskokouksiksi. Liiton kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 15.1. ja 30.4. välisenä aikana. Liiton syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1.9. ja 15.12. välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni.

10§ LIITON KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenelle aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköpostitse.

11§ KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET

Kevät- ja syyskokouksissa käsitellään seuraavat yhteiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Kevätkokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esille tulleet asiat

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vaalilla
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokouksessa esille tulleet asiat

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Liiton sääntöjen muuttamisesta päättää liittokokous. Kokouskutsussa on mainittava millä tavalla sääntöjä on tarkoitus muuttaa. Muutos tulee hyväksytyksi vain, jos muuttamista on kannattanut ¾ osaa äänestyksessä annetuista äänistä. Liiton purkautuessa liiton varat käytetään liiton tarkoituksen edistämiseen liiton viimeisessä kokouksessa määräämällä tavalla.